Qazağa açılan pəncərə

Baş Səhifə     Mündəricat     Albom    Qonaq kitabı    Layihə

Qazax rayonu üzrə statistik məlumatlar

Əhalinin sayı
(1 yanvar 2007-ci il vəziyyətinə)
 

Ərazi Cəmi Kişi Qadın
nəfər faiz nəfər faiz nəfər faiz
Qazax rayonu 85891 100.0 42280 100.0 43611 100.0
şəhər əhalisi 19450 22.64 9499 22.47 9951 22.82
kənd əhalisi 66441 77.36 32781 77.53 33660 77.18
o cümlədən:
Qazax şəhəri 19450 22.64 9499 22.47 9951 22.82
 

Əhalinin yaş qrupları üzrə sayı
(1 yanvar 2007-ci il vəziyyətinə)

  Cəmi Kişi Qadın
nəfər faiz nəfər faiz nəfər faiz
Qazax rayonu 85891 100 42280 100 43611 100
o cümlədən:
0-4 7031 8.19 3589 8.49 3442 7.89
5-9 5875 6.84 3161 7.48 2714 6.22
10-14 8353 9.73 4319 10.22 4034 9.25
15-19 9235 10.75 4761 11.26 4474 10.26
20-24 8140 9.48 4064 9.61 4076 9.35
25-29 6454 7.51 3185 7.53 3269 7.50
30-34 5692 6.63 2777 6.57 2915 6.68
35-39 5892 6.86 3003 7.10 2889 6.62
40-44 6653 7.75 3226 7.63 3427 7.86
45-49 6153 7.16 3057 7.23 3096 7.10
50-54 4001 4.66 1936 4.58 2065 4.74
55-59 2811 3.27 1258 2.98 1553 3.56
60-64 1513 1.76 682 1.61 831 1.91
65-69 2889 3.36 1204 2.85 1685 3.86
70-74 2601 3.03 1122 2.65 1479 3.39
75-79 1709 1.99 668 1.58 1041 2.39
80-84 667 0.78 226 0.53 441 1.01
85-89 163 0.19 28 0.07 135 0.31
90-94 40 0.05 10 0.02 30 0.07
95-99 18 0.02 4 0.01 14 0.03
100- ….. 1 0.00 0 0.00 1 0.00
Milli tərkib
(1999-cu il əhalinin siyahıya alınması məlumatları əsasında)
Qazax rayonu 81015 100.0 39602 100.0 41413 100.0
azərbaycanlılar 80595 99.48 39472 99.67 41123 99.30
ruslar 118 0.15 5 0.01 113 0.27
ləzgilər 6 0.01 3 0.01 3 0.01
türklər 126 0.16 62 0.16 64 0.15
ukraynalılar 37 0.05 9 0.02 28 0.07
kürdlər 102 0.13 47 0.12 55 0.13
tatarlar 13 0.02 3 0.01 10 0.02
gürcülər 2 0.00 0 0.00 2 0.00
ermənilər 7 0.01 0 0.00 7 0.02
digər millətlər 9 0.01 1 0.00 8 0.02
 

Tədris müəssisələrində oxuyanlar
(1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)
 

  Cəmi Kişi Qadın
nəfər faiz nəfər faiz nəfər faiz
Tədris müəssisələrində oxuyanların sayı 20526 100.0 10623 100.0 9903 100.0
Alı təhsil müəssisələrində oxuyanlar 1381 6.73 760 7.15 621 6.27
Orta ixtisas təhsil müəssisələrində oxuyanlar 186 0.91 105 0.99 81 0.82
Orta ümumtəhsil məktəblərində oxuyanlar 18842 91.80 9689 91.21 9153 92.43
Digər tədris müəssisələrində oxuyanlar 117 0.57 69 0.65 48 0.48
 

Əhalinin təhsil üzrə bölgüsü
(6 yaş və yuxarı, 1999-cu il əhalinin siyahıyaalınması məlumatları əsasında)

  Cəmi Kişi Qadın
nəfər faiz nəfər faiz nəfər faiz
Cəmi 71765 100.0 34789 100.0 36976 100.0
o cümlədən:
Təhsili olanlar:
Ali təhsilli 6021 8.39 3161 9.09 2860 7.73
Natamam ali təhsilli 305 0.42 119 0.34 186 0.50
Orta ixtisas təhsilli 8107 11.30 3292 9.46 4815 13.02
Ümumi orta təhsilli 28838 40.18 14252 40.97 14586 39.45
Natamam orta təhsilli 8629 12.02 4115 11.83 4514 12.21
Peşə təhsilli 1459 2.03 1106 3.18 353 0.95
İbtidai təhsilli 8892 12.39 4171 11.99 4721 12.77
Təhsili olmayanlar:
Oxuyub-yaza bilənlər 8171 11.39 4073 11.71 4098 11.08
Savadı olmayanlar 1343 1.87 500 1.44 843 2.28
 

Sosial-iqtisadi göstəricilər

  2000 2002 2003 2004x) 2005x) 2006x)
Əhalinin sayı, min nəfər (ilin sonuna) 82.0 83.0 83.7 84.5 85.4 85.9
Hər 1000 doğulan uşaq arasında ölüm halları (1 yaşa qədər) 14.2 12.7 21.9 11.3 6.7 6.4
Qeydə alınmış cinayətlərin sayı, hadisə cəmi 106 110 171 188 214 152
əhalinin hər 10000 nəfərinə 13.0 13.3 20.5 22.4 25.1 17.7
Həkimlərin sayı 266 269 270 267 262 267
Orta tibb işçilərinin sayı 754 727 742 734 735 737
Xəstəxanaların sayı 13 12 12 12 12 12
Xəstəxana çarpayılarının sayı 1205 1205 1205 1205 1205 1205
Əhaliyə ambulator-poliklinika yardımı göstərən müalicə müəssisələrinin sayı 29 29 29 29 29 29
Ambulator-poliklinik müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 1244 1244 1244 1244 1244 1244
Əhalinin hər 10000 nəfərinə həkimlər 32.4 32.4 32.3 31.6 30.7 31.1
orta tibb heyəti 91.9 87.6 88.6 86.9 86.1 85.8
xəstəxana çarpayıları 146.9 145.2 144.0 142.6 141.1 140.3
ambulator poliklinika müəssisələrinin gücü (növbədə gələnlərin sayı) 151.7 149.9 148.6 147.2 145.7 144.8
Məktəbəqədər müəssisələrin sayı 30 23 24 24 23 23
onlarda uşaqların sayı, nəfər 980 915 940 940 870 815
Məktəbəqədər müəssisələrlə (100 yerə düşən uşaq hesabı ilə) təminat 102 85 100 100 98 100
Gündüz ümumtəhsil məktəblərin sayı 47 47 47 47 47 47
onlarda şagirdlərin sayı, nəfər 17069 17359 17221 16464 15850 15097
II və III növbədə oxuyanların xüsusi çəkisi faizlə 23.6 23.5 20.9 18.6 15.9 15.1
Kütləvi kitabxanaların sayı 55 55 55 56 56 56
onlarda kitab fondu, min nüsxə 520.4 522.5 523.2 512.8 556.6 571.3
orta hesabla hər 1000 sakinə, nüsxə 6346 6295 6951 6069 6518 6672
Klub müəssisələrinin sayı 50 50 50 50 47 47
Muzeylərin sayı 3 3 3 3 3 3
onlara gələnlərin sayı, min nəfər 62.0 39.7 38.5 63.4 64.8 69.9
əhalinin hər 1000 nəfərinə 758 480 462 754 763 816
Bütün mənzil fondu, ümumi sahə, min kv.m. 1341.8 1360.0 1373.1 1396.3 1415.6 1423.9
Bir sakinə orta hesabla düşən yaşayış sahəsi kv.m. 11.4 11.4 11.4 11.4 11.3 11.4
Özəlləşdirilmiş mənzillər:
sayı, ədəd 26 16 28 35 37 31
ümumi sahə, kv.m. 1443 901 1583 1923 2243 1835
Stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması, min ton 8.7 6.9 1.5 0.3 0.3 0.1
Təbii mənbələrdən götürülən su,mlyn. kub m. 79 31 50 54 52 62
İstifadə olunan su, mlyn. kub m. 49 45 36 38 36.6 40.4
onlardan:
məişət-içməli məqsədlərə 0.9 0.9 1 0.6 0.8 1
istehsala 0.3 0.01 - - - 0.04
suvarmaya və kənd təsərrüfatına 48 44 35 37 35.8 39.4
Atılan çirkab su, mlyn. kub m 0.52 - 0.3 0.3 0.4 0.4
Nəql edilərkən itən su, mlyn. kub m. 47 108 15 17 15 18
İqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin orta illik sayı*, min nəfər 9.5 8.7 10.3 10.8 11.2 11.1
* 2006-cı ilin sonuna siyahı tərkibində olan işçilərin sayı
x) Səhiyyə üzrə göstəricilər 2004-cü ildən tibb müəssisələri olan digər nazirlik və idarələr daxil olmaqla verilmişdir.
 

Əmək bazarı

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 24.7 25.3 25.7 46.7 58.3 71.5
Status almış işsizlərin sayı, nəfər 536 583 606 627 647 681

Ticarət

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 16672.7 20519.3 22738.1 27628.4 36856.0 46189.3
Respublika üzrə ümumi əmtəə dövriyyəsində xüsusi çəkisi 0.79 0.76 0.74 0.74 0.80 0.80
keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən fiziki həcm indeksi 106.3 108.1 107.9 112.7 121.8 114.1
Əhaliyə pullu xidmətlərin həcmi *, min manat 2205.6 2372.7 2620.4 3002.6 4306.4 6315.7
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 104.7 104.7 110.8 113.7 130.7 142.9
adambaşına, manatla 26.96 26.29 28.81 32.74 46.51 67.65
Ümumi həcmdə məişət xidməti, min manat 637.3 679.0 735.2 837.6 1006.0 1248.1
əvvəlki ilə nisbətən, faizlə 104.3 105.2 108.6 113.0 119.9 122.8
adambaşına, manatla 7.79 7.52 8.08 9.13 10.87 13.37
* Fiziki şəxslər daxil olmaqla
 

Kənd təsərrüfatı
 

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ha
Dənlilər və dənli paxlalılar 6788 8698 8823 8866 7266 4766
Kartof 316 270 306 339 373 357
Tərəvəz 574 707 675 653 668 683
Bostan bitkiləri 73 41 38 48 48 43
Üzüm bağları 328 328 328 189 189 193
Meyvə və giləmeyvə bağları 1038 1035 1037 916 916 1154
Buğda 4962 6491 6433 6434 4518 2600
Əsas bitkiçilik məhsullarının istehsalı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), ton
Kartof 3086 2586 3503 3642 4073 4222
Tərəvəz 12137 14523 14032 14909 14973 15390
Taxıl 19225 24525 25269 25784 19613 13051
Bostan məhsulları 723 608 663 674 720 725
Üzüm 1329 153 218 615 1438 1466
Meyvə və giləmeyvə 10520 7650 7667 1114 8500 9575
Buğda 14192 18824 18645 18822 11747 7280
Məhsuldarlıq (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), sentner/ha
Kartof 98 96 115 107 109 118
Tərəvəz 211 205 208 228 224 225
Taxıl 28.3 28.2 28.6 29.1 27.0 27.4
Bostan məhsulları 99 148 167 140 150 169
Üzüm 34.4 4.1 6.0 33.6 75.9 70.4
Meyvə və giləmeyvə 119.5 86.9 87.1 12.4 94.7 108.7
Buğda 28.6 29.0 29.0 29.3 26.0 28.0
Mal-qaranın sayı (bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə), baş
İri buynuzlu mal-qara 23246 24451 25646 25906 26319 27487
o cümlədən inəklər və camışlar 12072 12525 13063 13125 13426 14206
Qoyunlar və keçilər 135179 145158 151408 156770 159755 161016
Donuzlar 22 - - - - -
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton
Ət (kəsilmiş çəkidə) 1832 1508 1835 2360 2335 2505
Süd 15696 13285 14353 16000 16500 16830
Yumurta, min ədəd 7716 6864 7318 9000 9500 9740
 

Tikinti

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
İstifadəyə verilmişdir:
əsas fondlar, min manat 1360.9 949.6 1548.0 2051.2 4207.6 1714.1
yaşayış evləri, ümumi sahə, min kv.m 5.7 12.1 12.9 23.0 17.0 5.4
onlardan fərdi yaşayış evləri 5.7 11.0 12.9 23.0 16.9 5.4
Əsas kapitala investisiyalar min manat 1823.2 989.1 1704.3 2930.4 6474.3 9513.8
o cümlədən:
tikinti - quraşdırma işlərinə 1289.3 878.1 963.0 2567.6 5387.2 8698.1
Tikinti təşkilatlarının sayı, ədəd - 5 5 4 4 6
Onlarda çalışan işçilərin sayı, nəfər - 63 99 66 128 117
Öz güclərilə yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin həcmi, min manat - 100.1 264.9 423.3 264.7 653.4
 

Sənaye
 

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı cəmi, vahid 15 29 37 37 30 30
Sənaye məhsulunun həcmi (müvafiq ilin qüvvədə olan faktiki qiymətləri ilə, min manat)* 579 792 970 1372 1458 1925
Sənaye məhsulunun həcmi əvvəlki ilə nisbətən faizlə (müqayisəli qiymətlərlə) 141.0 138.6 157.3 119.4 148.6 100.4
Sənaye məhsulunun həcmində qeyri- dövlət sektorunun xüsusi çəkisi,faizlə   45.9 56.9 61.5 41.7 55.1
İşçilərin orta siyahı sayı-cəmi, nəfər 851 793 722 480 568 598
İşçilərin orta aylıq əmək haqqı, manat 17.5 16.0 20.3 37.0 49.6 75.4
İstehsal edilmiş hazır məhsulun ilin axırına qalığı, mlyn. manat - - 544 514 342 391
Sənaye-istehsal əsas fondlarının mövcudluğu (ilin axırına; balans qiymətləri ilə) min manat 6324 6624 6536 7047 7103 8747
Natural ifadədə əsas məhsul növləri istehsalı:
Un, ton - 938 813 390 364 -
Çınqıl, ton - 966.0 1650.7 2000 500 154
Alkoqolsuz içkilər, min dkl 29 5.7 40.0 - - -
Xalça və xalça məmulatları, min kv m 0.1 - 0.1 0.07 0.2 0.1
Bentonit, ton - 1312 9979 13720 32050 7450
İnşaat üçün əhəng daşı, alibaster, ton - 7520.0 11538.0 14002.0 30777.0 20624.0
* Fiziki şəxslərin fəaliyyəti daxil olmaqla.
 

Nəqliyyat və rabitə

  2000 2002 2003 2004 2005 2006
Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınması, min ton 664 930 763 819 853 897
Yük dövriyyəsi, mlyn. ton km 64.6 95.1 78.7 84.6 91.3 93.4
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşinması, min nəfər 7168 7109 7219 7269 7513 7806
Sərnişin dövriyyəsi, mln sərnişin km 50.0 50.4 51.8 52.9 54.3 56.2
Avtomobillərin sayı-cəmi, ədəd 6504 6683 6386 5683 6038 6266
o cümlədən:
yük avtomobilləri 1160 1434 1434 1538 1564 1600
avtobuslar 166 157 157 142 191 191
sərnişin minik 4997 4969 4670 3918 4183 4333
şəxsi minik 4940 4928 4630 3889 4152 4302
xüsusi təyinatlı avtomobillər 174 85 85 50 87 112
digər avtomobillər 7 38 40 35 13 30
Poçt, telefon, teleqraf müəssisələrinin sayı, ədəd 18 20 20 20 21 21
Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı, ədəd 34 44 47 53 62 64
şəhərdə 88 91 92 94 95 96
kənddə 20 30 30 38 49 51

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi